De Bossche Winter is helaas weer voorbij!

We maken ons op voor een schitterende zomer, hopelijk samen met jou!​

Disclaimer

‘De Bossche Winter’ is een concept en verzamelnaam voor een groot aantal initiatieven binnen ’s-Hertogenbosch, gericht op ontmoetingen in de winterperiode. De organisatie/coördinatie is in handen van meerdere partijen, van wie ZNTM het aanspreekpunt is. Initiatiefnemers die hun initiatief willen laten meedoen aan ‘De Bossche Winter’, dienen zich aan te melden als Partner van ‘De Bossche Winter’. De Bossche Winter verzorgt naar eigen inzicht de coördinatie en promotie van ‘De Bossche Winter’ en kan daarnaast op verzoek beperkte en vrijblijvende ondersteuning leveren aan Partners. Dit alles doet zij op basis van een inspanningsverplichting. Aan verdergaande afspraken en verplichtingen is De Bossche Winter enkel gebonden indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.  

Behoudens opzet of grove schuld van De Bossche Winter, is De Bossche Winter niet aansprakelijk voor enige schade, van wie of welke aard dan ook. Indien De Bossche Winter desondanks toch aansprakelijk zou zijn, geldt dat deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar evenementenverzekering, vermeerderd met haar eigen risico. Indien een schade niet onder de dekking valt en De Bossche Winter toch aansprakelijk zou zijn, geldt dat deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal € 10.000,-. Deze beperkingen gelden voor De Bossche Winter inclusief al haar organisatoren en medewerkers.
 
De Bossche Winter is te allen tijde gerechtigd om redelijke aanvullende voorwaarden te stellen aan het aanmelden, goedkeuren, deelnemen en/of uitvoeren van initiatieven of een partner uit te sluiten van verdere deelname indien er zich hiertoe bijzondere omstandigheden voordoen.”